Radiovågor

Vad är radiovågor? 

”Elektromagnetisk strålning (ems) är en vågrörelse som fortplantas i tid och rum. Strålningens utbredning beskrivs av Maxwells ekvationer och den består av ett elektriskt och ett magnetisk fält som oscillerar i rät vinkel mot varandra och mot rörelseriktningen.

Elektromagnetisk strålning uppträder i många vetenskapliga och tekniska områden, och har flera olika egenskaper, till exempel våg-partikeldualiteten med fotonen som energibärande kvantum. Där strålningens våg-natur är mer framträdande kan man synonymt använda elektromagnetisk våg. Det kan till exempel vara ljus som fortplantas i en optisk fiber eller mikrovågor som värmer mat i en mikrovågsugn.

Elektromagnetiska strålningens viktigaste egenskap är dess frekvens, eller våglängd. I olika våglängdsområden kallar vi den elektromagnetiska strålningen för olika saker:

Radiovågor (våglängderna kan vara kilometerlånga)
Mikrovågor
Infrarött ljus
Synligt ljus
Ultraviolett ljus
Röntgenstrålning
Gammastrålning (pikometerlånga våglängder)

Ems har energi och rörelsemängd som den kan få när den interagerar med materia. Den kan stråla från exempelvis strömledande kablar, antenner eller skärmar och är en effektförlust i de flesta fall förutom i fallet med antenner. Laddningar som accelereras utsänder ems. (jmf. ström).

Ems påverkar endast laddade partiklar och andra elektromagnetiska fält, genom superposition och icke-linjäritet. Det sista fallet är ovanligt och approximeras ofta bort i fysikaliska-tekniska beräkningar, eftersom det har ringa inverkan, medan superpositionsprincipen kan antingen förstärka eller ta bort strålningen (konstruktiv respektive destruktiv interferens).

Materia som placeras i ems absorberar energi från fältet och fältet får mindre energi. På mikronivå leder absorptionen ofta till att temperaturen höjs.

Utbredningshastigheten i vakuum är konstant och alltid lika med ljushastigheten. I material utrbreds strålningen långsammare, olika för olika material och våglängd. Vi radioamatörer räknar med en tröghetsfaktor på ~5 % i atmosfären när vi räknar på våglängder vid antennkonstruktioner.

Som en grov tumregel växelverkar dessa vågor med föremål av ungefär samma storleksordning som vågens våglängd. Exempelvis kan radiovågor passera genom människokroppen utan att man ens märker dem och mikrovågor (med en våglängd på omkring 1 cm) tränger in några centimeter utan att stoppas av huden. För de kortare våglängderna, ultraviolett, röntgen- och gammastrålning, kan den höga energin hos fotonerna jonisera atomer. Dessa kallas joniserande strålning och kan bl a orsaka cancer.”

FREKVENS- och BANDOMRÅDE
Frekvens Våglängd
VLF 3 kHz – 30 kHz 100 km – 10 km
LF 30 kHz – 300 kHz 10 km – 1000 m
MF 300 kHz – 3000 kHz 1000 m – 100 m
HF 3 MHz – 30 MHz 100 m – 10 m
VHF 30 MHz – 300 MHz 10 m – 1 m
UHF 300 MHz – 3000 MHz 1 m – 10 cm
SHF 3 GHz – 30 GHz 10 cm – 1 cm
EHF 30 GHz – 300 GHz 1 cm – 1 mm

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_str%C3%A5lning