Medlemsservice

Vi har kommit överens om…

..att nyttja klubblokalen och dess inventarier på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

..att inte röka i klubblokalen.

..att radioutrustning och övrig hithörande utrustning endast får begagnas av medlemmar som är:

  • väl insatta i utrustningens funktion och skötsel.
  • under behörig medlems överinseende.

..att om fel, skador, brister e.d. uppstår eller upptäcks detta omedelbart anmäls till styrelsen.

..att vid besök alltid anteckna datum och namn i besöksjournalen. Detta gäller även medföljande gäster!

..att utrustning tillhörande klubben inte får föras ut ut lokalen för hemlån e.d. utan tillstånd av styrelsen.

..att innehavare av nyckel till klubbstugan är skyldig att förvara denna på ett betryggande sätt. Skulle nyckel förkomma så måste detta utan dröjsmål rapporteras till styrelsen.

..att vi alltid skall lämna lokalen städad och i god ordning – så som vi själva önskar finna den när vi kommer.

TÄNK PÅ ATT ORDNING SKAPAR TRIVSEL OCH ATT MEDLEMSKAP KRÄVER ANSVAR OCH LOJALITET!

73 de Styrelsen för SK3GA

Styrelsen når man enklast via e-post: info@sk3ga.se


 

Föreningens stadgar hittar du här. https://sk3ga.se/wp-content/uploads/2014/11/Stadgar_HSA.pdf